Privacybeleid

Studio Legenda is een kleine éénmanszaak. Het doel is dan ook om zo min mogelijk gegevens te verzamelen. De gegevens die wél worden verzameld worden zo goed als het kan beveiligd. Wel zijn een aantal gegevens nodig om betalingen en bestellingen te kunnen verwerken. Echter bewaren we bestellingen zo kort mogelijk.

[su_divider top=”no” text=”Naar boven” divider_color=”#eeeeee” link_color=”#0066cc” size=”1″]

1. Contactgegevens

Studio Legenda
Postbus 1001
9701 BA Groningen
hallo@studiolegenda.nl
050-2111 977 werkdagen 10:00-17:00

[su_divider text=”Naar boven” divider_color=”#eeeeee” link_color=”#0066cc” size=”1″]

2. Omgang met persoonsgegevens

Via onze website worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens, verwerkt. Studio Legenda acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

[su_divider text=”Naar boven” divider_color=”#eeeeee” link_color=”#0066cc” size=”1″]

3. Persoonsgegevens die wij verwerken

Studio Legenda verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naw-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • IP-adres

Deze gegevens worden enkel verwerkt op basis van de genoemde doelen en grondslagen in paragraaf 5.

[su_divider text=”Naar boven” divider_color=”#eeeeee” link_color=”#0066cc” size=”1″]

4. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hallo@studiolegenda.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

[su_divider text=”Naar boven” divider_color=”#eeeeee” link_color=”#0066cc” size=”1″]

5. Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Studio Legenda verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Het afhandelen van klachten via onze website
 • Studio Legenda verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Studio Legenda analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren

Registreren Mijn Account

Bij bepaalde onderdelen van onze website (zoals de Mijn Account-omgeving) moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij de door u gekozen gebruikersnaam en de door u opgegeven persoonsgegevens, zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Toegang Mijn Account

Met ons portaal kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen.

Contactformulier

Wij bieden via onze website de mogelijkheid om een klachten, vragen en opmerkingen te stellen via een contactformulier. Hierbij wordt u gevraagd om diverse gegevens in te vullen zodat wij uw vraag kunnen behandelen en/of beantwoorden. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Ander contact

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze producten en diensten via:

 • post;
 • e-mail;
 • social media;
 • telefoon.

[su_divider text=”Naar boven” divider_color=”#eeeeee” link_color=”#0066cc” size=”1″]

6. Hoelang bewaren we persoonsgegevens?

Studio Legenda bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doelen waarvoor uw gegevens zijn verzameld.

De gegevens worden vervolgens gewist wanneer zij niet langer nodig zijn voor de doelen waarvoor uw gegevens zijn verzameld, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

[su_divider text=”Naar boven” divider_color=”#eeeeee” link_color=”#0066cc” size=”1″]

7. Delen van persoonsgegevens met derden

Studio Legenda deelt uw persoonsgegevens met zorgvuldig geselecteerde derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die namens ons uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Studio Legenda blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hierbij gaat het om externe dienstverleners, zoals financiële dienstverleners, ondersteuning van websites, applicaties en incassobureaus.

Met uw toestemming

Daarnaast verstrekt Studio Legenda uw persoonsgegevens in bepaalde gevallen aan andere partijen. Dit doen wij alleen na u te hebben geïnformeerd en met uw nadrukkelijke toestemming.

[su_divider text=”Naar boven” divider_color=”#eeeeee” link_color=”#0066cc” size=”1″]

8. Cookies en vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Studio Legenda gebruikt zo weinig mogelijk functionele, analytische en tracking-cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Studio Legenda gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u uw keuze aanpassen via de volgende pagina: Cookiebeleid.

Derden

Het kan zijn dat derden cookies plaatsen op onze website. Bijvoorbeeld door gebruik van bepaalde diensten van derden (zoals Mollie en MyParcel). Wij streven ernaar het gebruik hiervan te voorkomen, in het beste geval te verwijderen, eventueel te anonimiseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van de genoemde derden te lezen alvorens van hun websites gebruik te maken.

Op de volgende pagina staat een overzicht van de cookies en daar kunt u ook uw keuze aanpassen: Cookiebeleid. De reeds geplaatste cookies kunt u verwijderen via uw browserinstellingen.

Google Analytics

Studio Legenda maakt van Google Analytics, met strikte veiligheids- en privacyinstellingen. Gegevens worden niet langer dan 14 maanden bewaard na de laatste activiteit (laagste instelling van Google Analytics). Ook zijn Remarketing en Gebruiker-ID’s uitgeschakeld. Met ander woorden: Data verzameld via Google Analytics is geanonimiseerd.

[su_divider text=”Naar boven” divider_color=”#eeeeee” link_color=”#0066cc” size=”1″]

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens bij Studio Legenda in te trekken. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensoverdraging op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hallo@studiolegenda.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u zichzelf adequaat te identificeren. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

[su_divider text=”Naar boven” divider_color=”#eeeeee” link_color=”#0066cc” size=”1″]

10. Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Studio Legenda neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via hallo@studiolegenda.nl.

[su_divider text=”Naar boven” divider_color=”#eeeeee” link_color=”#0066cc” size=”1″]

11. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Copyright © 2021 Studio Legenda. Alle rechten voorbehouden.